Waxing Services

Spa brow shaping - 20

Lip wax-15

Chin wax- 15

Brow & Lip combo- 25

Nose wax- 20

Full face- 40

Under arm- 20

Half arm- 30

Half leg- 60
Full leg- 85

Back- 60

Chest - 60

Back & Chest combo - 105

Stomach wax-25

Hand wax- 15

Toe wax-15

Hand & toe combo- 25

Bikini wax- 35

Brazilian wax- 75

female Brazilian only